Grunnlaget for tjenesteplikt i Sivilforsvaret

Tjenesteplikt er den plikten borgere har til å gjøre tjeneste i Sivilforsvaret hvis Sivilforsvaret finner dem egnet til tjeneste. Med tjeneste menes deltagelse på kurs, øvelse og innsatser.

Sivilforsvaret skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad, og kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Plikten til å tjenestegjøre omfatter også utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter.

Tjenesteplikt i Sivilforsvaret kan etter sivilbeskyttelsesloven § 7 pålegges alle kvinner og menn mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge.

Viktige oppgaver

Tjenesteplikten er fundamental for Sivilforsvarets virksomhet og har en sentral rolle i totalforsvarssammenheng. Sivilforsvaret skal blant annet beskytte sivilbefolkningen i krig, støtte nød- og beredskapsetatene ved større hendelser, varsle og evakuere befolkningen ved akutt fare og føre tilsyn med tilfluktsrom.

Våre tjenestepliktige er med på å forsterke samfunnets evne til å verne om sivilbefolkningen når uønskede hendelser rammer oss. Det er de tjenestepliktige som gir Sivilforsvaret handlekraft og utholdenhet og som gjør Sivilforsvaret i stand til å utføre vårt viktige samfunnsoppdrag.

8 000 tjenestepliktige

Sivilforsvarets operative struktur i fredstid er satt opp med 8 000 tjenestepliktige. Årlig gjennomfører omkring 600 tjenestepliktige Sivilforsvarets grunnopplæring. Etter endt opplæring overføres de tjenestepliktige til lokal avdeling, og deltar i innsatser og øvelser der. Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 12-12 rett til permisjon i forbindelse med tjenestegjøring i Sivilforsvaret og mottar godtgjøring for tjenesten.

Fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

Les mer om forhold og vilkår for å få midlertidig fritak fra tjeneste, og om opphør av tjenesteplikt (varig fritak) her. 

>> Fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret