Fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

Tjenesteplikten er sentral for å ivareta sivilforsvarets oppgaver, og det skal i utgangspunktet særlige grunner til for at det kan innvilges midlertidig fritak fra tjeneste. Tjenestepliktige i Sivilforsvaret kan gis midlertidig fritak når samfunnsinteresser krever det, eller når det foreligger viktige velferdsinteresser.

Med velferdsinteresser menes ulike forhold knyttet til noen person og livssituasjon. Det kan for eksempel være sykdom, omsorgs- eller pleieansvar for nærstående eller utdanning. Nærmere vilkår for å kunne få midlertidig fritak finner du i forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret som tar for seg ulike situasjoner og mulige fritaksgrunner.

Se også Veileder til forskriften 

Søknad om fritak sendes sivilforsvarsdistriktet.

En virksomhet som er registrert som samfunnskritisk virksomhet kan søke om midlertidig fritak for ansatte som ivaretar en samfunnskritisk funksjon i virksomheten. For å søke om midlertidig fritak må virksomheten være registrert som en såkalt samfunnskritisk virksomhet etter Forsvarets bestemmelser i Vernepliktsforskriften.

Virksomheten må begrunne og dokumentere hvorfor den ansatte har en slik funksjon i virksomheten, hva slags kritisk funksjon det gjelder, hvilket bemanningsbehov virksomheten har totalt sett og om den kritiske funksjonen kan dekkes av andre. Sivilforsvaret benytter samme SKV-ordningen som forsvaret.

En viktig oppgave for Sivilforsvaret er å forsterke nødetatene. Polititjenestepersoner, ansatte i brann- og redningsvesenet og ansatte i akuttmedisinsk beredskap kan derfor også gis fritak.

Søknad om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret på grunn av samfunnskritisk funksjon, sendes til SKV@dsb.no

SKV- søknadskjema

Klageskjema for avslag på søknad om fritak SKV-virksomhet.docx

Meldeplikt ved fritak

Sivilforsvaret må til enhver tid ha oppdatert informasjon tilgjengelig om de tjenestepliktige. Tjenestepliktige og virksomheter plikter derfor å melde fra til Sivilforsvaret om endringer i forhold som ligger til grunn for fritaket.

Opphør av tjenesteplikt

Tjenesteplikten opphører ved fylte 55 år, varig bosetting i utandet, når man samlet har nådd 19 måneder tjenestetid i Sivilforsvaret, Forsvaret og politireserven, får et varig pleie- eller omsorgsansvar alene eller ikke lenger har tilfredsstillende helse.

Opphør av tjenesteplikt innebærer at man får et varig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret.